1. Czym charakteryzuje się rytm naturalny aktywności zwierząt, a czym grupowy?

Dobry rytm – aktywność zwierząt na który składa się wypoczynek , pobieranie paszy, przeżuwanie itp. Kształtowany jest fizjologią i ma ustaloną kolejność

Rytm grupowy – w dużej mierze zależy od człowieka, bowiem tworzony jest przez stałe pory zadawania pasz, doju oraz inne czynności wykonywanie w obiekcie inwentarskim, dlatego też powinien być ściśle przestrzegany .

2. wymień naturalne zachowania zwierząt

Czujność , ciekawość , szeroki zakres zachowań, interakcja z innymi członkami stada, interakcja z ludźmi/ niechęć do ludzi, zabawa

3. odstępstwa od wzorców zachowań bydła to zachowanie nienormalne. Są one zwykle manifestowane poprzez (wymień takie zachowania)

Zachowanie świadczące o błędnych rozwiązaniach konstrukcyjnych w oborze( kulawizny, otarcia skóry);

Zachowania świadczące o pogorszinych warunkach zoohigienicznych w strefie przebywania zwierząt (np. reakcję krów na stres cieplny jest zmniejszenie pobierania paszy oraz zmniejszenie czasu leżenia);

Zachowanie przeorientowane ( intensywne ssanie przez cielę innych cieląt lub przedmiotów)

Stereotypie(zwijanie języka u krów)

Zachowanie sugerujące stany chorobowe (jednym z symptomów może być wzmożona lub osłabiona ogólna aktywność ruchowa krów)

Apatię, rozumianą jako reakcję na chroniczny brak przewidywalności ii kontroliawersyjnych bodźców stresowych

4. behawioralne wskaźniki niskiego poziomu dobrostanu

Ograniczony zakres zachowań, dyszenie i/lub  pocenie się, kulenie się lub drżenie, depresja, anormalny lęk przed ludźmi lub skierowane na nich agresji, stereotypie i inne anormalne zachowanie.

Autonarkotyzm, patologie behawioralne (stereotypie)

5. o czym może powiedzieć zachowanie określone jako leżenie naprzemienne?

Krowa leży na stanowisku tak, że miejsce maprzeciwko jest puste; unika się dominujących krów stojących „twarzą w twarz”; istnieje możliwość wyboru miejsca; wybór towarzystwa sąsiadującego zależy od: wieku, temperatury, różnicy pozycji w stadzie.

6. wymień rodzaje laktacji ze względu na długość trwania

Laktację możemy podzielić na 3 okresy (każdy po 100 dni) : 

Krowa w pierwszych 100 dniach laktacji powinna „da”41% całorocznej produkcju; w II okresie 36%, w III okresie 23% całorocznej produkcji  

* rozdajania – od wycielenia do uzyskania maksymalnej wydajności

7. FCM I ECM – czego dotyczą te wskaźniki

ECM – wzór pozwalający sprowadzić określającą ilość mleka o danym procencie tłuszczu i białka do mleka o zawartości 4% tłuszczu i 3,3% białka

FCM – wzór pozwalający sprawdzić określoną ilość mleka o zawartości 4% tłuszczu. Wyraża on użytkowość mleczną krów lb kg mleka o zawartości 4% tłuszczu.

8. przebieg produkcji mleka można ocenić poprzez wykorzystywanie

krzywych laktacyjnych oraz indeksów

9.wytrwałość laktacji może być zidentyfikowana poprzez :

Kształt krzywej laktacji, stosunek części do całości wydajności, zmiany wydajności podczas laktacji

10. wytrwałość laktacji opisuje tempo spadku produkcji mleka po szczycie

Im wolniejszy jest spadek tym wyższa wytrwałość – co jest pożądane z ekonomicznego punktu widzenia. Krowy z większą wytrwałością laktacji przynoszą wyższy zysk niż krowy o średniej wytrwałości.

11.wytrwałość laktacji można określić procentem spadku krzywej dziennej wydajności mleka w kolejnych miesiącach po szczycie produkcji. Spadek ten powinien prawidłowo wynosić 5-8% na miesiąc.

12. Pozytywny wpływ na wytrwałość laktacji ma ..

Zwiększenie liczby dojów z dwóch do trzech

13. Negatywny wpływ na wytrwałość laktacji ma..

 Ciąża

14. Krowy najbardziej wytrwałe w laktacji to 

pierwiastki .