ŚRODOWISKO

zapylanie roślin

bioróżnorodność roślin

element łańcucha pokarmowego

bioróżnorodność owadów – negatywny skutek gospodarki pasiecznej

ŻYCIE CZŁOWIEKA

Pokarm dla ludzi i pasza dla zwierząt: miód

Produkty pszczele stosowane w farmacji i medycynie naturalnej: pyłek pszczeli, pierzga, wosk, mleczko pszczele, larwy trutni, jad pszczeli

chów amatorski pszczół – aspekt psychologiczny, rekreacja
Planowanie gospodarki pasiecznej i praca hodowlana.

Gospodarka pasieczna – cel prowadzenia pasieki:

Pasieka towarowa – produkacja miodu, produktów pszczelich, jadu pszczelego

Pasieka hodowlana – hodowla pszczół, matek pszczelich, selekcja pszczół

Pasieka produkująca matki pszczele i odkłady – chów pszczół i matek pszczelich Praca hodowlana: Metody hodowlane:

Obserwacja i ocena rodzin pszczelich

Wybór rodzin do dalszej hodowli

Krzyżowanie, utrwalanie i eliminacja cech : inseminacja, trutowiska

Praca twórcza – głównie inseminacja
Pasieka towarowa – pasieka pszczela zajmująca się pozyskiwaniem pożytków towarowych (występujących masowo) – uprawy rzepaku, gryki, mięty pieprzowej, lebiodki pospolitej, maliny, lasy iglaste jodłowe, wierzba, mniszek lekarski, wrzos Planowanie gospodarski pasiecznej:
1.
Przygotowanie planu wędrówki z pasieką lub rozstawienia pasiek stacjonarnych
2.
Przygotowanie rodzin pszczelich w odpowiedniej sile do zimy ( zimowli ) umożliwiającej dynamiczny start na wiosnę .
3.
Przygotowanie pasieki zapasowej – dostarczającej rezerwowy czerw
4.
Stymulacja wiosenna rodzin pszczelich – białko, cukry, węglowodany
5.
Rozstawienie rodzin pszczelich w odpowiednich lokalizacjach lub rozpoczęcie wędrówki z pasiekami (pasieką)
6.
Pozyskiwanie pożytków ( wirowanie miodu, poławianie pyłku, pozyskiwanie propolisu, pozyskiwanie jadu pszczelego)
7.
Po pozytkach leczenie rodzin pszczelich ( warroza, profilaktyka zgnilca złośliwego, nosemozy)
8.
Uzupełnianie pokarmu w rodzinach pszczelich – zakarmianie do zimy, uzupełnianie niedoborów węglowodanów i witamin
9.
Przygotowanie rodzin do zimy
Pasieka hodowlana – pasieka pszczela prowadząca prace hodowlane, selekcję pszczół, prowadząca chów matek pszczelich własnych linii pszczół. Planowanie pracy:
1.
Opieka nad rodzinami hodowlanymi
2.
Doświadczenia i obserwacje selekcyjne
3.
Przygotowanie rodzin pszczelich przeznaczonych do chowu matek pszczelich Opieka nad rodzinami hodowlanymi: Każda pasieka hodowlana posiada stada hodowlane (reprodukcyjne):
1.
Zakarmienie do zimy
2.
Spokojna i bezpieczne zimowla
3.
Wiosenno-zimowa stymulacja rozwojowa lub jej brak
4.
Wywózka rodzin pszczelich na pożytki lub praca na poziomie pasieki stacjonarnej
5.
Ocena rodzin pszczelich hodowlanych – wybór rodzin do dalszej reprodukcji
6.
Ograniczenie czerwienia matek pszczelich w rodzinach wybranych do selekcji po stronie matecznej – do minimum – stymulacja produkcji trutni w rodzinach pszczelich wybranych jako strona ojcowska
7.
Przygotowanie rodzin do zimy, odpowidenie zakarmienie , leczenie jak w pasiekach towarowych

Doświadczenia i obserwacje selekcyjne:

Prowadzenie dokumentacji rodowodowej

Prowadzenie oceny terenowej rodzin pszczelich hodowlanych i F1 po rodzinach hodowlanych

Opracowanie kryteriów oceny rodzin pszczelich – selekcja na miodność, dynamikę rozwoju, siłę rodzin pszczelich, łagodność, trzymanie się plastra, odporność na choroby, higieniczność

Wybór rodzin pszczelich do dalszego krzyżowania po stronie matecznej lub ojcowskiej

Wybór rodzin pszczelich do utrwalenia poprzez inbred

Prace hodowlane :
a)
Inseminacja instrumentalna
b)
Krzyżowanie na trutowiskach
B4(GRP) = .20 – B510(GRP) lthl B140(TR) 42 dr.c. .18 – B34(FLM) lthl B19(TR) .16 – B355(vdB) ivq × lthl B19(BB) 33 dr.c. imq .13 – B104(TR) mrk B129(TR) 24 dr.c. imq .11 – B174(TR) bal GR109(TR) [24 drone col.] .09 – B135(TR) bal B78(TR) [21 dr.c.] .06 – I177(TR) mrk MG60(TR) .05 – I51(TR) bal NO61(TR) .03 – I147(TR) bal B153(TR) .01 – I43(TR) bal B92(TR) .99 – I105(TR) ins B129(TR) .97 – I2(TR) lgn B173(TR) .96 – I49(TR) lgn B169(TR) .94 – I51(TR) aml B137(TR) imq .93 – Takab93aR × TakabM (pure meda (Iran))

Przygotowanie rodzin przeznaczonych do chowu matek pszczelich:
1.
Stymulacja jesienna rodzin do rozwoju
2.
Leczenie rodzin
3.
Zimowanie rodzin w bardzo dużej sile
4.
Wiosenna stymulacja do rozwoju
5.
Wybór metody chowu matek pszczelich
6.
Przygotowanie starterów – osierocenie rodzin
7.
Przekładanie larw
8.
Dystrybucja matek pszczelich nieunasiennionych lub unasiennianie i dystrybucja unasiennionych
9.

Po chowie matek pszczelich uzupełnienie strat i zaopatrzenie rodzin starterów w matki pszczele. Jednocześnie:

Przygotownie rodzin do produkcji trutni ( strona ojcowska) : przeznaczenie trutowisko lub inseminacja

Przygotowanie rodzin hodowlanych jako dawców larw do produkcji matek pszczelich

Przygotowanie zaplecza laboratoryjnego: cieplarki, sprzęt do inseminacji

Pasieka produkująca rodziny pszczele i prowadząca chów matek:

Doprowadzenie rodzin pszczelich do dużej siły do zimy

Stymulacja rozwoju na wiosnę

Praca związane z chowem matek pszczelich

Prace związane z produkcją odkładów i pakietów pszczelich:
1.
Odkład pszczeli – nowa rodzina pszczela powstała poprzez podział rodziny pszczelej w wyniku przeniesienia części pszczół i ramek z larwami i czerwiem oraz pokarmem. Do takiej rodziny podkładamy matkę pszczelą unasiennioną lub nieunasiennioną.
2.
Pakiet pszczeli – nowa rodzina pszczela powstała poprzez zsypanie i odważenie danej objętości pszczół i dodanie do niej unasiennionej matki pszczelej . Taką rodzinę umieszczamy w ulu pszczelim zaopatrzonym w świeże ramki pszczele.